Υπερδιπλάσιο του στόχου το πρωτογενές πλεόνασμα

  • Το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε στα 2,751 εκ. ευρώ, έναντι στόχου για 1,307 εκ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 2,135 εκ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του 2017
  • Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8.975 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.133 εκ. ευρώ ή 14,5% έναντι του στόχου
  • Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8.299 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 675 εκ. ευρώ ή 8,9% έναντι του στόχου

Πλεόνασμα ύψους 1,542 εκ. ευρώ εμφάνισε το δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσής του, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση. Πρόκειται για επίδοση κατά πολύ υψηλότερη του στόχου για πλεόνασμα 98 εκ. ευρώ, που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2018 και αισθητή βελτίωση σε σχέση με το αντίστιοιχο διάστημα του 2017, όταν είχε καταγραφεί πλεόνασμα ύψους 434 εκ. ευρώ.

Το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε στα 2,751 εκ. ευρώ, έναντι στόχου για 1,307 εκ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 2,135 εκ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8.975 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.133 εκ. ευρώ ή 14,5% έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8.299 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 675 εκ. ευρώ ή 8,9% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 74 εκ. ευρώ ή 6,4%,

β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 13 εκ. ευρώ ή 123,9%,

γ) Φόροι στην περιουσία κατά 57 εκ. ευρώ ή 15,5%,

δ) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 75 εκ. ευρώ ή 14,9%,

ε) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 26 εκ. ευρώ ή 11,6%,

στ) ΦΠΑ λοιπών κατά 31 εκ. ευρώ ή 1,4%,

ζ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 10 εκ. ευρώ ή 2,6%,

η) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 115 εκ. ευρώ ή 37,1%,

θ) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 116 εκ. ευρώ ή 1320,5%,

ι) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 305 εκ. ευρώ ή 31,3%,

ια) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 34 εκ. ευρώ.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 31 εκ. ευρώ ή 12, 7%,

β) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 14 εκ. ευρώ ή 4,1%,

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 58 εκ. ευρώ ή 7,9%,

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 719 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 110 εκ. ευρώ έναντι του στόχου (609 εκ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 675 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 458 εκ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.222 εκ. ευρώ αυξημένο κατά 274 εκ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.151 εκ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 314 εκ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι τον Φεβρουάριο εισπράχτηκε το ποσό του μερίσματος από την Τράπεζα της Ελλάδος, ποσού 614,2 εκ. ευρώ αυξημένο κατά 214,2 εκ. ευρώ σε σχέση με το στόχο.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Φεβρουάριο 2018, είναι οι κάτωθι:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 58 εκ. ευρώ,

β) Φόροι στην περιουσία κατά 43 εκ. ευρώ,

γ) ΦΠΑ λοιπών κατά 35 εκ. ευρώ,

δ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 18 εκ. ευρώ,

ε) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 337 εκ. ευρώ,

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Φεβρουάριο 2018 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 25 εκ. ευρώ,

β) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 8 εκ. ευρώ

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 28 εκ. ευρώ,

δ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 8 εκ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 71 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 40 εκ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Φεβρουαρίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 394 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 116 εκ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (277 εκ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018 ανήλθαν στα 7.433 εκ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 310 εκ. ευρώ έναντι του στόχου (7.743 εκ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.246 εκ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 112 εκ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 147 εκ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 476 εκ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 119 εκ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 35 εκ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Άμυνας.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 187 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 198 εκ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Φεβρουάριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.257 εκ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 95 εκ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.154 εκ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 11 εκ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 104 εκ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 106 εκ. ευρώ.πηγή