Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank ανακοίνωσε την από 30.8.2018 παραίτηση του κ. Ibrahim S. Dabdoub από τη θέση του ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, ως και κάθε Επιτροπής αυτού.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 30.8.2018 συνεδρίασή του συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι, κ.κ. Σπύρος Ν. Φιλάρετος, Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης και Γεώργιος Κ. Αρώνης

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ο κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ

H κυρία Carolyn G. Dittmeier και οι κ.κ. Jean L. Cheval, Richard R. Gildea, Shahzad A. Shahbaz και Jan A. Vanhevel

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3864/2010,

Ο κ. Johannes Herman Frederik G. Umbgrove ως εκπρόσωπος και δυνάμει υποδείξεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

πηγή