Νέες ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό – Τι θα ισχύει για οφειλές έως και 300.000 ευρώ

  • Νέα κριτήρια για τους οφειλέτες προκειμένου να μπορέσουν να υπαχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό
  • Τι ισχύει για ποσά έως και 300.000 ευρώ
  • Τι ποσό χρειάζεται να υπάρχει πριν την υπαγωγή στη ρύθμιση

Η  Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονοµικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ την Τετάρτη 19 Ιουνίου, αναφέρει τα κριτήρια  τα οποία  ένας οφειλέτης θα πρέπει να πληροί για να θεωρηθεί βιώσιμος  για την αίτηση υπαγωγής του στον εξωδικαστικό µηχανισµό.

Αυτά είναι:

α) Θετικό καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν. 4469/2017.

β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών µετά την αφαίρεση των προστίµων και των προσαυξήσεων προς το καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων θα πρέπει να είναι ίσος ή µικρότερος από 10 (αντί του σηµερινού ισχύοντος κριτηρίου όπου ο λόγος θα πρέπει να είναι µικρότερος ή ίσος του 8).

Για την εφαρµογή της παρούσας προϋπόθεσης λαµβάνεται υπόψη το µεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση των εξής ποσών:

αα) του καθαρού αποτελέσµατος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης και

ββ) του µέσου όρου των δύο πλέον θετικών καθαρών αποτελεσµάτων προ φόρων τόκων και αποσβέσεων από τις τρεις τελευταίες χρήσεις.

Αν η αίτηση έχει υποβληθεί από οµόρρυθµο εταίρο ο οποίος δεν έχει παράλληλα και ατοµική επιχείρηση ή την ιδιότητα του επιτηδευµατία, προκειµένου αυτός να κριθεί βιώσιµος για την τυποποιηµένη πρόταση ρύθµισης πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α) Θετικό καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν. 4469/2017 στο πρόσωπο της εταιρείας.

β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών της αίτησης, µετά την αφαίρεση των προστίµων και των προσαυξήσεων, προς τον µέσο όρο των πραγµατικών ατοµικών του εισοδηµάτων των τριών τελευταίων ετών πριν την υποβολή της αίτησης να είναι ίσος ή µικρότερος από 10.

Οι πιστωτές του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα να προβούν σε εξατοµικευµένη αξιολόγηση βιωσιµότητας, σύµφωνα µε τις εσωτερικές διαδικασίες οργάνωσής τους προκειµένου να εκτιµήσουν την ικανότητα αποπληρωµής του οφειλέτη. Εάν πιστωτής ο οποίος κατέχει την πλειονότητα επί του συνόλου των απαιτήσεων εκτιµήσει τον οφειλέτη ως µη βιώσιµο, δεν προτείνεται καµία ρύθµιση των οφειλών στο πλαίσιο της απλοποιηµένης διαδικασίας.
Ο αριθµός των µηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των πιστωτών του ιδιωτικού τοµέα, του ∆ηµοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις 120.

Το Δηµόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ή να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών εφόσον:

α) Η προς ρύθµιση οφειλή είναι έως 50.000 ευρώ και η συνολική περιουσία του οφειλέτη υπερβαίνει το εικοσαπενταπλάσιο αυτής.

β) Η προς ρύθµιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ αλλά όχι τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει τόσο το εικοσαπλάσιο αυτής όσο και τα 1.250.000 ευρώ.

γ) Η προς ρύθµιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει τόσο το δεκαπενταπλάσιο αυτής όσο και τα 4.000.000 ευρώ.

(Με πληροφορίες από ethnos.gr)

Διαβάστε περισσότερα