«Καμπάνες» ύψους 150.000 ευρώ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα ύψους 150.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή της συνεδρίαση. Συγκεκριμένα αποφάσισε:

– Την επιβολή προστίμου ύψους 100.000 ευρώ στην εταιρεία «Frigoglass» για παράβαση των διατάξεων σχετικά με το περιεχόμενο της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2016. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν προέβη σε αναγνώριση ζημιάς απομείωσης των περιουσιακών στοιχείων θυγατρικών της εταιρειών. Σημειώνεται ότι, τα λάθη της ως άνω χρήσης διορθώθηκαν στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου που έληξε την 30.6.2017, με συνέπεια να επιβαρυνθούν τα ίδια κεφάλαια του ομίλου κατά 33 εκατ. και τα αποτελέσματά του κατά περίπου 31,5 εκατ. ευρώ.

– Την επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ στην «Εθνική τράπεζα» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3283/2004, κατά τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ. Για το ίδιο θέμα, αποφασίστηκε η επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ στην εταιρία «Εθνική Asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.» καθώς η τελευταία φέρει ευθύνη για τις ενέργειες της «Εθνική Τράπεζα Α.Ε.» η οποία ενεργούσε ως αντιπρόσωπός της.

– Την επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα για παράβαση διατάξεων σχετικών με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

– Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 7.000 ευρώ στην «Orange PartnersΑΕΠΕΥ» για παράβαση διατάξεων σχετικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της τόσο από την ίδια όσο και από συνδεδεμένο αντιπρόσωπό της. Επίσης, την επιβολή προστίμου ύψους 4.000 ευρώ στην ίδια εταιρία για παράβαση διατάξεων για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

– Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 7.000 ευρώ στην εταιρία «INDEX ΑΕΠΕΥ», για παράβαση διατάξεων σχετικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της καθώς και για ελλείψεις στη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και μη ορθής χρήσης κεφαλαίων πελατών της.

– Την επιβολή προστίμου ύψους 6.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς, ως καθολική διάδοχο της «Millennium Bank» για παράβαση διατάξεων σχετικά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

– Την επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ στην εταιρία «Euroxx ΑΕΠΕΥ», για παράβαση της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 3606/2007, ως προς τη χρήση των ώριμων πιστωτικών υπολοίπων πελατών της.

– Την επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ στην εταιρεία «Solidus ΑΕΠΕΥ» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 16, της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από συνδεδεμένο αντιπρόσωπό της.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

-Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού της δελτίου της εταιρείας «Frigoglass» για τη δημόσια προσφορά έως 378.884.574 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων καθώς και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην κατηγορία «Επιτήρησης» του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

-Την έγκριση της έναρξης εμπορικής προώθησης του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων με την επωνυμία «The Ivy umbrella fund AIF 1 global asset» στην Ελλάδα από την εταιρεία «Ελληνική Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.».

– Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας « Ανεμοκάμπι» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «Γαλαξίδι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

πηγή