Επιτυχημένη η έκδοση του 7ετούς ομολόγου της ΓΕΚ Τέρνα

Υπερκαλύφθηκε η δημόσια προσφορά του επταετούς ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Διατέθηκαν συνολικά 120.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 120.000.000 ευρώ.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση, η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 249,2 εκατ. ευρώ.

Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 3,95%, το επιτόκιο των ομολογιών σε 3,95% και η τιμή διάθεσης των ομολογιών σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, η ALPHA BANK ΑΕ, η Τράπεζα Πειραιώς και η Τράπεζα Eurobank Ergasias AE ήταν συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών

πηγή