Μείωση ζημιών από χρηματοοικονομικά μέσα, ανακοίνωσε το ΤΧΣ

Μείωση ζημιών από χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, ανακοίνωσε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για το 2016.

Η ζημιά ύψους 650 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένη κατά 8.685 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 2015 (2015: 9.334 εκατ. ευρώ) αντιστοιχεί στο χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα από την αποτίμηση των τραπεζικών μετοχών, των warrants και των CoCos που κατέχονται από το Ταμείο.

Η ζημία ποσού 650 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οφείλεται στην αποτίμηση των συμμετοχών του Ταμείου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, η οποία μερικώς απαλείφεται από το κέρδος από την πώληση των μετοχών και συγκεκριμένα:

– Σημαντική μείωση ποσού 9.964 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση των μετοχών (2016: 631 εκατ. ευρώ ζημία, 2015: 10.594 εκατ. ευρώ ζημία)
– Αποτίμηση των δικαιωμάτων αγοράς (2016: ευρώ 0,5 εκατ. ζημία, 2015: ευρώ 1.268 εκατ. κέρδος)
– Αποτίμηση των CoCos (2016: 19 εκατ. ευρώ ζημία, 2015: 8 εκατ. ευρώ ζημία)

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της εκτελεστικής επιτροπής (CEO) του ΤΧΣ, δρ Μάρτιν Τσούρντα (Martin Czurda) ανέφερε:

«Αυτή η χρονιά ήταν αποφασιστικής σημασίας για το ταμείο καθώς, σύμφωνα με τον σκοπό του, οι απαιτήσεις του μνημονίου συνεννόησης που υπεγράφη στις 19/08/2015 και του νόμου του (3864/2010), ολοκλήρωσε επιτυχώς σημαντικά έργα. Το ένα αφορούσε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. Το ταμείο, με τη βοήθεια μιας διεθνούς συμβουλευτικής εταιρείας και την τεχνική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), αξιολόγησε τα Διοικητικά Συμβούλια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2016 και είχε ως αποτέλεσμα την ισχυροποίηση του πλαισίου διακυβέρνησης των τεσσάρων τραπεζών μέσω της σταδιακής υλοποίησης των συστάσεων του ΤΧΣ για τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης.
»Το άλλο αφορούσε τον σημαντικό ρόλο του ταμείου στην επίλυση των Μη-Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPLs).

Το ταμείο, σύμφωνα με τον σκοπό του, με τη βοήθεια ανεξάρτητου διεθνούς συμβούλου, παρουσίασε, σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ένα σχέδιο δράσης για την επίλυση του θέματος των Μη-Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPLs) με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των τραπεζών και την επιτάχυνση της αναδιάρθρωσης των μεγάλων εταιρικών δανείων. Επιπροσθέτως, το ΤΧΣ, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, ολοκλήρωσε και δημοσίευσε μία μελέτη όπου προσδιορίζονται μη-ρυθμιστικοί περιορισμοί και εμπόδια και προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις που θα μπορούσαν να συντελέσουν στην ανάπτυξη μια δυναμικής αγοράς NPL στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, το ταμείο, θα ορίσει τις προτεραιότητές με στόχο την επιτυχή επίτευξη της αποστολής και του οράματός του σύμφωνα με τον θεσμικό του ρόλο. Το ΤΧΣ θα συνεχίσει επίσης να ισχυροποιεί το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών και να τις υποστηρίζει σε θέματα επίλυσης NPL καθώς υφίστανται επιπρόσθετες ενέργειες που μπορούν να υλοποιηθούν από τις τράπεζες, οι οποίες εν καιρώ θα βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας τους προς όφελος των πελατών τους, των μετόχων τους, των εμπλεκόμενων μερών και του τραπεζικού κλάδου εν γένει».

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

πηγή