Κέρδος 7 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2017 για την Τράπεζα Πειραιώς

Η Tράπεζα Πειραιώς κατέγραψε κέρδος 7 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2017.
Ειδικότερα, το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους ήταν ισοσκελισμένο, με οριακό θετικό αποτέλεσμα ύψους 7 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο, σε σύγκριση με οριακή ζημία 7 εκατ. το 1ο τρίμηνο.

Στην Ελλάδα, αντιστοίχως, αναγνωρίσθηκε καθαρό αποτέλεσμα, ύψους 14 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο, έναντι ζημίας 13 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο. Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν κυρίως την Piraeus Bank Beograd και την AVIS, σημείωσαν κατά το 1ο εξάμηνο ζημίες 75 εκατ. ευρώ.

Η βασική τραπεζική δραστηριότητα της Τράπεζας Πειραιώς, (η «Piraeus Bank») κατέγραψε κέρδη ύψους 217 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο, επιτυγχάνοντας απόδοση ενεργητικού 1,1%.

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε 40,9 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου 2017, μειωμένες κατά 1,4 δισ. έναντι του Δεκεμβρίου 2016 (-3%), κυρίως λόγω εκροών στην Ελλάδα, ακολουθώντας παρόμοια τάση με την ελληνική αγορά την ίδια περίοδο του 2016.

Από τον Ιούνιο 2017 και μετά, η τάση αυτή αντιστράφηκε μετά την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, με αποτέλεσμα τη θετική μεταβολή για το 2ο τρίμηνο συνολικά.

Οι καταθέσεις στην Ελλάδα έφτασαν στα 38,2 δισ. (+150 εκατ. σε τριμηνιαία βάση), ενώ οι καταθέσεις εξωτερικού στα 2,7 δισ. στο τέλος του 2ου τριμήνου. Η θετική τάση από τον Ιούνιο 2017 συνεχίζεται στο 3ο τρίμηνο, με περαιτέρω αύξηση των καταθέσεων άνω των 300 εκατ. λόγω της βελτίωσης του καταναλωτικού κλίματος.

Τα δάνεια προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν στα 62,0 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου 2017, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 46,4 δισ. αντίστοιχα. Το σύνολο των προ προβλέψεων δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 58,9 δισ., ενώ των διεθνών δραστηριοτήτων στα 3,1 δισ. ευρώ. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 113% από 126% ένα έτος νωρίτερα και από 116% στο τέλος του 1ου 3μήνου 2017.

Σε δηλώσεις του, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, αναφέρει ότι η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών, συνέβαλε στην άρση της οικονομικής αβεβαιότητας που παρατηρήθηκε από την αρχή του 2017 και αποτελεί σημαντικό βήμα για την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε τροχιά ανόδου.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην Τράπεζα Πειραιώς, ο κ. Μεγάλου αναφέρει ότι: «Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου Πειραιώς, αυξήθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση, στα 549 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο, υποβοηθούμενα από την ετήσια αύξηση των καθαρών εσόδων κατά 3% και τον περιορισμό του κόστους κατά 5%.

Αναφερόμενος στον στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας Πειραιώς, ο κ. Μεγάλου αναφέρει:
«Στα τέλη Μαΐου 2017, ανακοινώσαμε το νέο στρατηγικό μας σχέδιο για την περίοδο μέχρι το 2020, με τίτλο “Αgenda 2020”. Επικεντρωνόμαστε στην πειθαρχημένη εφαρμογή αυτού του σχεδίου, έχοντας προτεραιότητες τη μείωση του κινδύνου του ισολογισμού, την επανεστίαση/επαναπροσδιορισμό των δραστηριοτήτων, την εφαρμογή ενός κερδοφόρου και αειφόρου επιχειρηματικού μοντέλου, τη βελτιστοποίηση της κατανομής κεφαλαίων, την ενίσχυση των λειτουργιών παρακολούθησης κινδύνων και ελέγχων και, τέλος, την υιοθέτηση υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης.

Συμπλήρωσε επίσης τα εξής: «Με την ένταξή μου στην Τράπεζα Πειραιώς στα μέσα Απριλίου 2017, εργαζόμαστε εντατικά για την εφαρμογή του νέου μας στρατηγικού σχεδίου, το οποίο θα μας επιτρέψει να μετασχηματίσουμε την Τράπεζα Πειραιώς σε μια από τις καλύτερες εμπορικές τράπεζες στην ευρύτερη περιοχή, με ισχυρό ισολογισμό, ικανό να παράγει βιώσιμα οικονομικά αποτελέσματα μεσοπρόθεσμα, σύμφωνα με τους χρηματοοικονομικούς μας στόχους».

πηγή